Seadused, mis reguleerivad siltide ja viitade kasutamist

Siltide ja viitade seadusandlusandlusest tulenevad nõuded.

Infotahvlitele, suunaviitadele , siltidele ja plakatitele kehtivad tootmisel mitmel juhul seadusandlikud nõuded ja piirangud.

Seadus võib kohustada teatud juhtudel või teatud objektidele infotahvlite ja siltide kasutamist, samuti võib seadusandlus määrata ära kujunduse nõuded siltidele ja viitadele.

Alljärgnevalt on ära toodud seadused ja määrused, mis reguleerivad erinevate siltide toomist ja kujundust ning eksponeerimise viise.

1) Eravalduse ja eramaa siltide üles panemist reguleerib põhiseadus.

Sildiga tähistatud valdusse ei või siseneda võõras kui see on tähistatud. Samas peaks omanik tagama , et võimaliku sissetungija jaoks on igast võimalikust krundile sisenemise punktist näha vähemalt üks silt – ehk siis igas kinnistu otsas peaks olema tähistus, mis tagab omanikule seaduse eest kaitse.

2) Ehitusobjektidel olevad infotahvlid ja plakatid on kindlate minimaalsete info nõuetega, mis peab tahvli peal kirjas olema ja seda reguleerib Ehitusseadus. Need nõuded tulenevad ehitusseadusest, mis määrab ära minimaalse informatsiooni, mis peab ehitatavatel objektidel üleval olema. täiendavaid nõudeid võib tuleneda kohaliku omavalitsuse otsustest ja määrustest.

Ehituse infotahvel on informatsioonilise eesmärgiga tahvel ja seal ei või olla kirjas müügi sisuga infot, juhul kui on kirjas müügikontaktid , osutatavad teenused või muu taoline info , võib kohalik omavalitsus küsida selle eest reklaamimaksu kui reklaamtahvli eest.

3)  Euroopa Liidu poolt toetatavaid plakateid ja viitasid reguleerib struktuuritoetustele viitamise juhend

4) Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate tänutahvlite üles panemist reguleerib KIK-i enda juhend tänutahvlite üles panemiseks. Juhuks kui obektil on nii Euroopa Liidu kui samaaegselt ka KIK-i toetus, siis on olemas ka juhend niiöelda EL-i ja KIK-i ühise tänutahvli kujunduseks, mis määrab ära siltide minimaalse suuruse, tekstide kirjatüübid ja logode ja tekstide paigutused tahvlite peal.

5) Karjääride ja kaevanduste ohutuseks on samuti vaja kaevandused tähistada ning neid nõudeid reguleerib Tehnilise järelvalve ameti ohutuse juhend.

6) Kuri Koer sildid ja ettevaatust koer sildid.

Metsaseaduse  § 35 lg 1 p 3 ütleb et tähistamata metsas või liikuda ainult rihma otsas oleva koeraga – koer ei või metsas vabalt ringi joosta – välja arvatud teenistuskoerad.

2013 juulis kiitis valitsus heaks metsaseaduse muudatuste eelnõud , millega edaspidi peavad metsaraie tegijad panema üles infotahvlid metsaraie tegijate ja metsaraie alguse ja lõpu kohta.

7) Videovalve siltidel on nõueteks see et peab olema nõusolek. Isikuandmete kaitse seadusest  § 10 lg 1 tuleneb nõue andmeid töödelda üksnes isiku nõusolekul,  selle seaduse § 11 lg 8 järgi tuleb jälgitavat teavitada sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildi-materjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildi-materjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida.